Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán
Lieu Quan Buddhist Cultural Center

1425 Clayton Road, San Jose, CA 95127
Tel: 408.272.5765

THÔNG BÁ0

Lễ Kỷ niệm Đản Sanh của Mẹ Hiền Quán Thế Âm

PHẬT ĐẢN VESAK 2015

TAM TU SCHOLARSHIP APPLICATION 2015-2016

Chùa Tâm Từ
Metta Tâm Từ Buddhist Center

610 Fisher Ave, Morgan Hill, CA 95037

From San Jose
Take US-101 S toward Los Angeles
Take the Tennant Ave exit
Turn right onto Tennant Ave
Turn left onto Butterfield Blvd
Take the 1st left onto Fisher Ave
Destination will be on the right

From Gilroy
Take US-101 N toward San Jose
Take the Tennant Ave exit
Turn left onto Tennant Ave
Turn left onto Butterfield Blvd
Take the 1st left onto Fisher Ave
Destination will be on the right